Bestyrelsesreferat

Referat fra bestyrelsesmødet den 13.03.2018

 

1.    Konstituering af bestyrelsen.

Formand:                                Knud Skjoldborg

Næstformand:                         Jan Bering

Kasserer:                                 Muller Zimmermann Hansen

Referent:                                 Kirsten Vejrum

Bestyrelsesmedlem:               Dorthe Lissau

2.    Bestyrelsens kommunikation intern og ekstern.

Bestyrelsen benytter fremover mail til intern kommunikation. Diverse oplysninger til grundejerne, vil fremover kun være tilgængelige på grundejerforeningens hjemmeside.

3.    Bestyrelsesansvarsforsikring.

Knud og Kirsten undersøger tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring til næste møde.

4.    Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

På grund af formandsspørgsmålet på generalforsamlingen, føler alle i bestyrelsen ikke at der blev sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil vi i den nye bestyrelse gerne rette en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer, John Redlef Nielsen, Birgit Nørgård og Jesper Schlebaum.

 

5.    Knud indkalder til næste bestyrelsesmøde.

 

Referat fra generalforsamlingen 2018

Tirsdag d. 20 Februar Kl. 19.00

 

 1. Rekordlav fremmøde til årets generalforsamling

      8 husstande repræsenteret!

 

Bestyrelsen ser sig denne gang nødt til at komme med følgende:

Var fremmødet lavt pga. at der skulle vælges nye til bestyrelsen?

Grundejerforeningen Hylkedalsparken er en forening med 60 husstande.

Alle var blevet orienteret om afholdelsen af generalforsamlingen.

Repræsenteret var som sagt 8 husstande.

Der må gøres opmærksom på at en bestyrelse i foreningen er lovpligtig.

Dette indebærer at alle har et ansvar for at være en del af bestyrelsen på skift.

De få fremmødte kendte til deres ansvar. Derfor lykkedes det at få sammensat

en ny bestyrelse.

I fald problemet fortsætter, kan det blive nødvendigt at ansætte en administrator.

Dette kan ikke være i nogens interesse, da det vil indebære en kæmpe stigning af

kontingentet.

 1. Valg af dirigent: Kirsten Vejrum
 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt
 1. Regnskabet godkendt
 1. Ingen indkomne forslag
 1. Fastsættelse af budget for 2018
 1. Valg af ny formand: Knud Skjoldborg
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Vejrum

Jan Bering

 1. Valg af 2. suppleant : Birgit Nørgaard
 1. Valg af revisor: Rasmus Bonde
 1. Valg af revisorsuppleant: Else Lauridsen
 1. Evt.: Vores asfalt slår revner div. steder – det tages der hånd om.

Den afgående formand takkede bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst.

OBS OBS OBS

Kære Beboere i Hylkedalsparken,

husk der er generalforsamling d. 20.2.2018

kl. 19.00

Generalforsamlingen finder sted i Kvarterhuset på Junghansvej

Husk det er her du får indflydelse på hvad der skal ske i vores fælles forening!

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.01.2018 kl. 19.00

 

 1. Siden sidst
  Mødelokale til generalforsamling er bestilt.
  Indkaldelse er omdelt til samtlige husstande d. 2.1.52018
 2. Møde med Beboerne i 25-27-29-31 – gennemgang
  Der har været afholdt møde med beboerne i nr. 25-27-29-31 angående anvendelse af Grundejerforeningens jordstykke, der er placeret foran husenes terrasse ud mod Hylkedalen. I 2013 gav den daværende bestyrelse ejeren af nr. 27 dispensation til at benytte den del af stykket der ligger ud for hus nr. 27.

Da der har været uenighed om omfanget af benyttelsen har sagen været taget op på et møde mellem de berørte og følgende er blevet aftalt: Der må opsættes hæk. Det skal i givet fald være bøgehæk. Hækken må maksimalt være 1 meter høj og den vedligeholdes af den der sætter den op. En eventuel låge skal godkendes af naboen den vender ind mod. Der skal holdes 1 meter fri passage for enden af stykket.

Grundejerforeningen fastslår at stykket tilhører grundejerforeningen og dispensationen gælder kun benyttelse af stykket. Såfremt der opstår uenighed mellem de berørte forbeholder grundejerforeningen sig ret til at tilbagekalde dispensationen og forlange stykket reetableret til oprindelig udseende, på bekostning af de husnumre der har foretaget ændringer.

 1. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.
 2. Gartnertilbud
  Gartneraftale genforhandlet for 2018 – Gartneren fortsætter da der er udbredt tilfredshed med det arbejde de udfører.
 3. Budget 2018
  Budget for 2018 udarbejdet og klargjort til generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling 2018 – se opgaveliste
  Listen gennemgået og opgaverne fordelt
 5. Regnskab 2017
  Regnskabet godkendt af revisorerne. Gennemgået og godkendt af bestyrelsen
 6. Eventuelt
  Grønne mænd og kvinder er faset ud pga. af manglende person til styring.

Der har været tvivl om slamsugning af vores riste, men vi håber stadig på

at kommunen overholder at komme jævnlig.

 

Snak vedr. de grønne containere ved nederste rækkehuse. I meget kraftig blæst

kan de flytte sig..

 

 

HUSK :   Generalforsamling  Tirsdag d. 20/2-2018 i Kvarterhuset på Junghansvej  Kl. 19.00

Indkald til Generalforsamling 2018

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 20. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

 

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2017 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres via kontingentet. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny formand, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

 

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af Formand – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Birgit Nørgaard      – modtager ikke genvalg
  John Redlef Nielsen – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2. suppleant
 • Valg af revisor – Knud Skjoldborg –
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Julehilsen

Bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 2018

 

Juletbillede

Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.11.2017

BESTYRELSESMØDE. 28/11-2017

 

 1. De døde planter på skråningerne er nu skiftet ud  med nye. Vi håber så på at det lykkes at få dem til at gro.  Desværre en nødvendig ekstraudgift
 1. Vi undersøger om  Nysum igen vil stå for saltning/ snerydning
 1. Få container mangler at blive skiftet ud af kommunen. Vi regner med at det er en forglemmelse.
 1. Planlægning af generalforsamling 2018
 1. Det lykkedes ikke at få del i bydelspuljen i år
 1. Næste møde 25/1- 2018

Information fra bestyrelsen

Det er med beklagelse af vi må meddele at Jesper Schlebaum er trådt ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af helbredsmæssige årsager. Vi siger Jesper tak for godt samarbejde og for hans indsats for Grundejerforeningen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.

Dette betyder at Kirsten Vejrum, som førstesuppleant er trådt ind i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i Februar 2018. Vi ser frem til samarbejdet med Kirsten.

Jespers opgaver overtages indtil generalforsamlingen af John Redlef.

Bestyrelsen

 

 

Forslag Generalforsamlingen 2017

Forslag 1:

At der etableres en trappe ved nr. 59.

Kan evt. laves med et par metalstænger og et bræt på højkant ved hvert trin.

Har set sådan en trappe ved klatreparken.
Pris modtaget:

Udføres i betontrappetrin 50x40x15cm / 25x40x15 cm
Trinene sættes i halvforbandt
Bredde 1 meter
Inklusiv ny bundopbygning af 15 cm stabilt grus
Tilretning af terræn

Overslag eksklusiv moms Kr. 17.500,- (300 kr. pr. husstand i 2017)

 

Forslag 2:

Jeg forslår at den gamle sandkasse overfor nummer 56-58 fjernes, hvis de grønne mænd og damer eksistere endnu, vil det være det billigste, hvis de fjerner sandkassen, ellers forslår, jeg at en entreprenør fjerner sandkassen.
Forslag 3:

Jeg forslog sidste år at udskifte de buskbomme som er gået ud ved stam vejen( ved lommerne) sidste år var der åbenbart nok ikke midler til det, så jeg forslår igen i år, at bestyrelsen arbejder på at udskifte dem som er gået ud.

Generalforsamling 2017

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 21. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2016 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres ved kontingent stigning. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny kasserer, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af kasserer
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem

– Dorthe Lissau (Modtager genvalg)

 • Valg af 1. suppleant
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt