Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

Torsdag d. 24.09.2020 i Kvarterhuset.

Fremmøde: 17 personer, hvor 16 var stemmeberettigede.

Formand Knud Skjoldborg bød velkommen og Niels Nielsen blev valgt, som dirigent.

Niels foreslog, og det blev vedtaget, at drøfte punkt 2, som første punkt.
2. Valg af formand. Knud fortalte om opgaverne, der er forbundet med at
være formand. Rasmus Bonde nr.13, blev valgt.
1. a. Kirsten Vejrum genvalgt.og Daniel L. Jørgensen nr. 10, blev valgt.
b.Birgit Nørgaard blev genvalgt og Anders Pørksen nr. 39, blev valgt.
c. Rasmus Bonde blev genvalgt og Knud Skjoldborg nr.16, blev valgt.
d. Birthe Wøjcik blev genvalgt og Niels Nielsen nr. 2, blev valgt.

Referent. Kirsten Vejrum


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 24.9.2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hylkedalsparken!

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

torsdag den 24. september kl. 1900.

Der vil blive serveret kaffe/te med lidt kage samt ø/vand.

På den ordinære generalforsamling den 27. februar 2020 blev generalforsamlingen afbrudt da det ikke var muligt at finde en ny formand. Dagsordenens punkt 6 gav følgende resultat:

 ” Ad pkt. 6. Valg af formand. På valg var Knud Skjoldborg som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde nogen, som var villig til at overtage hvervet, blev det besluttet at afbryde generalforsamlingen. Der skal således snarest holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor, formandsvalg og manglende valg til bestyrelsen bliver eneste punkter. Den gamle bestyrelse vil undersøge mulighederne for at finde en ekstern bestyrelsesformand (Advokat/revisor)”

Som følge heraf er der derfor kun to punkter på dagsordenen:

 1. Valg til bestyrelsen mv
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Vejrum – modtager genvalg – og Helge Wøjcik – modtager ikke genvalg.
  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Birgit Nørgaard – modtager genvalg – og endnu en suppleant efter Helge Wøjcik som har erstattet fraflyttede Jan Bering i bestyrelsen
  1. Valg af revisor. På valg er Rasmus Bonde – modtager genvalg
  1. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birthe Wøjcik – modtager genvalg.
 2. Valg af formand. På valg er Knud Skjoldborg – modtager ikke genvalg

Bemærkninger:

På grund af Corona-situationen samt sommerferien er tidspunkter for den ekstraordinære generalforsamling udsat til nu.

Efter foretaget undersøgelse er det konstateret, at en ekstern formand vil betyde en årlig kontingentforhøjelse på ca. 450 – 500 kr. pr husstand!! Det er jo en hel del, så derfor opfordrer bestyrelsen til at alle, herunder også nye tilflyttere, at overveje om man ikke kunne være villig til at ”tage en tørn” i bestyrelsesarbejdet – herunder formandsskabet.

Kolding, den 8. september 2020

Knud Skjoldborg

Formand

Ekstraordinær generalforsamling

Der er nu fastsat dato for den ekstraordinære generalforsamling, som finder sted i Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Torsdag d. 24. September 2020 kl. 19.00
Indkaldelse og dagsorden bliver omdelt.

Vi håber på stort fremmøde

Knud Skjoldborg

Høring Ådalsprojektet

Høring af berørte parter – Miljøkonsekvensrapport

Ekstraordinær generalforsamling

Til alle beboere i Hylkedalsparken.

På generalforsamlingen d. 27.2. blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, idet det ikke var muligt at finde en ny formand.

På grund af coronavirus har bestyrelsen besluttet at udsætte tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling indtil videre.

Ny dato vil blive bekendtgjort dels pr. mail, på hjemmesiden og husomdelt.

Hilsen Knud Skjoldborg.

Regnskab 2019

Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Grundejerforeningen Hylkedalsparkens generalforsamling den 27.02.2020

 Ad pkt. 1.  Niels Nielsen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne var lovligt indkaldt samt at 19 medlemmer var mødt op.  Da foreningens sekretær ikke kunne møde, blev Jørgen Christensen valgt som referent.

Ad pkt. 2. Formanden afgav bestyrelsens beretning. Den blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad pkt. 3. Der var modtaget 1 forslag som drejede sig om ændring af foreningens vedtægter. En godkendelse af forslaget ville have betydet at mindst halvdelen (dvs. 30) af medlemmerne skulle være mødt op til generalforsamlingen.  På grund af det lave fremmøde, kunne dirigenten konstatere, at det ikke var muligt at få forslaget vedtaget.

Ad pkt. 4.Kasseren fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Ad pkt. 5. Kontingentet forblev uændret.

Ad pkt. 6. Valg af formand. På valg var Knud Skjoldborg som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde nogen, som var villig til at overtage hvervet, blev det besluttet at afbryde generalforsamlingen. Der skal således snarest holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor, formandsvalg og manglende valg til bestyrelsen bliver eneste punkter. Den gamle bestyrelse vil undersøge mulighederne for at finde en ekstern bestyrelsesformand (Advokat/revisor) som desværre nok bliver en bekostelig affære. Vi håber dog at nogle medlemmer vil melde sig og er rede til at tage en tørn.

Jørgen Christensen

 

Info fra Formanden

Høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekv

Information fra Formanden

Foreningen har modtaget denne orientering fra Kolding Kommune vedr vandlkøbsregulering i Seest Mølleå.

Med venlig hilsen

Knud Skjoldborg

 

Høring om vandløbsregulering i Seest Mølle Å som klimaprojekt

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar 2020 kl. 1900 i kvarterhuset på Junghansvej.

Der vil blive serveret kaffe/te med lidt kage samt øl og vand.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senes 4 uger før generalforsamlingen
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Valg af formand. På valg er Knud Skjoldborg – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Vejrum – modtager genvalg og Helge Wøjcik – modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er Birgit Nørgaard samt endnu en suppleant efter Helge Wøjcik som har erstattet  fraflyttede Jan Bering  i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor. På valg er Rasmus Bonde – modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birthe Wøjcik – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Kolding, den 15. januar 2020

Knud Skjoldborg
Formand