Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Grundejerforeningen Hylkedalsparkens generalforsamling den 27.02.2020

 Ad pkt. 1.  Niels Nielsen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne var lovligt indkaldt samt at 19 medlemmer var mødt op.  Da foreningens sekretær ikke kunne møde, blev Jørgen Christensen valgt som referent.

Ad pkt. 2. Formanden afgav bestyrelsens beretning. Den blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad pkt. 3. Der var modtaget 1 forslag som drejede sig om ændring af foreningens vedtægter. En godkendelse af forslaget ville have betydet at mindst halvdelen (dvs. 30) af medlemmerne skulle være mødt op til generalforsamlingen.  På grund af det lave fremmøde, kunne dirigenten konstatere, at det ikke var muligt at få forslaget vedtaget.

Ad pkt. 4.Kasseren fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Ad pkt. 5. Kontingentet forblev uændret.

Ad pkt. 6. Valg af formand. På valg var Knud Skjoldborg som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde nogen, som var villig til at overtage hvervet, blev det besluttet at afbryde generalforsamlingen. Der skal således snarest holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor, formandsvalg og manglende valg til bestyrelsen bliver eneste punkter. Den gamle bestyrelse vil undersøge mulighederne for at finde en ekstern bestyrelsesformand (Advokat/revisor) som desværre nok bliver en bekostelig affære. Vi håber dog at nogle medlemmer vil melde sig og er rede til at tage en tørn.

Jørgen Christensen