Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

Torsdag d. 24.09.2020 i Kvarterhuset.

Fremmøde: 17 personer, hvor 16 var stemmeberettigede.

Formand Knud Skjoldborg bød velkommen og Niels Nielsen blev valgt, som dirigent.

Niels foreslog, og det blev vedtaget, at drøfte punkt 2, som første punkt.
2. Valg af formand. Knud fortalte om opgaverne, der er forbundet med at
være formand. Rasmus Bonde nr.13, blev valgt.
1. a. Kirsten Vejrum genvalgt.og Daniel L. Jørgensen nr. 10, blev valgt.
b.Birgit Nørgaard blev genvalgt og Anders Pørksen nr. 39, blev valgt.
c. Rasmus Bonde blev genvalgt og Knud Skjoldborg nr.16, blev valgt.
d. Birthe Wøjcik blev genvalgt og Niels Nielsen nr. 2, blev valgt.

Referent. Kirsten Vejrum


Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Grundejerforeningen Hylkedalsparkens generalforsamling den 27.02.2020

 Ad pkt. 1.  Niels Nielsen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægterne var lovligt indkaldt samt at 19 medlemmer var mødt op.  Da foreningens sekretær ikke kunne møde, blev Jørgen Christensen valgt som referent.

Ad pkt. 2. Formanden afgav bestyrelsens beretning. Den blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad pkt. 3. Der var modtaget 1 forslag som drejede sig om ændring af foreningens vedtægter. En godkendelse af forslaget ville have betydet at mindst halvdelen (dvs. 30) af medlemmerne skulle være mødt op til generalforsamlingen.  På grund af det lave fremmøde, kunne dirigenten konstatere, at det ikke var muligt at få forslaget vedtaget.

Ad pkt. 4.Kasseren fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Ad pkt. 5. Kontingentet forblev uændret.

Ad pkt. 6. Valg af formand. På valg var Knud Skjoldborg som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde nogen, som var villig til at overtage hvervet, blev det besluttet at afbryde generalforsamlingen. Der skal således snarest holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor, formandsvalg og manglende valg til bestyrelsen bliver eneste punkter. Den gamle bestyrelse vil undersøge mulighederne for at finde en ekstern bestyrelsesformand (Advokat/revisor) som desværre nok bliver en bekostelig affære. Vi håber dog at nogle medlemmer vil melde sig og er rede til at tage en tørn.

Jørgen Christensen

 

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra Generalforsamlingen 2019.
Tirsdag d. 26. februar i Kvarterhuset/referent Kirsten

19 hustande repræsenteret.

1. Niels blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af Knud.
Spørgsmål i forhold til afvanding. Anders undersøger om det er muligt at få lavet en
undersøgelse.
Niels undersøger om der findes et middel til at bekæmpe Pileurt.
Birkemose Golfklub tilbyder en fællesaktivitet til 100 kr. pr. person.
Beretningen godkendt.

3. Beskæring af træer på fællesområdet.
Kolding Kommune undersøger om det er deres træer, som står langs Futtrups grund.

4. Der ansøges hos Kolding Kommune om Puljemidler, til anskaffelse af nye sandkasser
og bænke til samtlige lommer ved parcelhusene.

5. Nanna og Dorthe fra Kolding Kommune fremlagde projekt Hylkedalen. Information
på Kolding.dk/Hylkedalen
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må etablere en cykelsti over vores fællesareal.
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må arbejde videre med at etablere afgræsning af
området fra den nye sti og ned til åen.
Projektet forventes at blive igangsat i 2020.

6. Der blev besluttet at det store træ ved fællesområdet/sandkassen bliver beskåret eller fældet af Luises mand Jacob.
Besluttet at Muller kontakter en person, som uden beregning fælder 3 egetræer ved
nr. 54 – 60
Der bevilges 500 kr. til materiale, til etablering af en trappe ned til Holbergsvej ved nr. 59.

7. Forelæggelse af regnskab ved Muller.
Beholdning i alt 68.702 kr.
Regnskabet blev godkendt

8. Kontingent forbliver uændret.

9. Muller blev genvalgt som kasserer.

10. Jørgen Kristensen vælges som bestyrelsesmedlem.
Tak til Dorthe.

11. Helge Wojcik blev valgt som bestyrelsessuppleant

12. Kim Andersen vælges som revisor.
Tak til Annemette Madsen.

13. Birthe Wojcik vælges som revisorsuppleant.
Tak til Else Lauridsen.

14. Helge og Futtrup fjerner sandkassen, på den gamle legeplads.

Tak til dirigenten.

Referat fra generalforsamlingen 2018

Tirsdag d. 20 Februar Kl. 19.00

 

 1. Rekordlav fremmøde til årets generalforsamling

      8 husstande repræsenteret!

 

Bestyrelsen ser sig denne gang nødt til at komme med følgende:

Var fremmødet lavt pga. at der skulle vælges nye til bestyrelsen?

Grundejerforeningen Hylkedalsparken er en forening med 60 husstande.

Alle var blevet orienteret om afholdelsen af generalforsamlingen.

Repræsenteret var som sagt 8 husstande.

Der må gøres opmærksom på at en bestyrelse i foreningen er lovpligtig.

Dette indebærer at alle har et ansvar for at være en del af bestyrelsen på skift.

De få fremmødte kendte til deres ansvar. Derfor lykkedes det at få sammensat

en ny bestyrelse.

I fald problemet fortsætter, kan det blive nødvendigt at ansætte en administrator.

Dette kan ikke være i nogens interesse, da det vil indebære en kæmpe stigning af

kontingentet.

 1. Valg af dirigent: Kirsten Vejrum
 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt
 1. Regnskabet godkendt
 1. Ingen indkomne forslag
 1. Fastsættelse af budget for 2018
 1. Valg af ny formand: Knud Skjoldborg
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Vejrum

Jan Bering

 1. Valg af 2. suppleant : Birgit Nørgaard
 1. Valg af revisor: Rasmus Bonde
 1. Valg af revisorsuppleant: Else Lauridsen
 1. Evt.: Vores asfalt slår revner div. steder – det tages der hånd om.

Den afgående formand takkede bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst.

Indkald til Generalforsamling 2018

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 20. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

 

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2017 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres via kontingentet. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny formand, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

 

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af Formand – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Birgit Nørgaard      – modtager ikke genvalg
  John Redlef Nielsen – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2. suppleant
 • Valg af revisor – Knud Skjoldborg –
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Forslag Generalforsamlingen 2017

Forslag 1:

At der etableres en trappe ved nr. 59.

Kan evt. laves med et par metalstænger og et bræt på højkant ved hvert trin.

Har set sådan en trappe ved klatreparken.
Pris modtaget:

Udføres i betontrappetrin 50x40x15cm / 25x40x15 cm
Trinene sættes i halvforbandt
Bredde 1 meter
Inklusiv ny bundopbygning af 15 cm stabilt grus
Tilretning af terræn

Overslag eksklusiv moms Kr. 17.500,- (300 kr. pr. husstand i 2017)

 

Forslag 2:

Jeg forslår at den gamle sandkasse overfor nummer 56-58 fjernes, hvis de grønne mænd og damer eksistere endnu, vil det være det billigste, hvis de fjerner sandkassen, ellers forslår, jeg at en entreprenør fjerner sandkassen.
Forslag 3:

Jeg forslog sidste år at udskifte de buskbomme som er gået ud ved stam vejen( ved lommerne) sidste år var der åbenbart nok ikke midler til det, så jeg forslår igen i år, at bestyrelsen arbejder på at udskifte dem som er gået ud.

Generalforsamling 2017

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 21. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2016 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres ved kontingent stigning. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny kasserer, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af kasserer
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem

– Dorthe Lissau (Modtager genvalg)

 • Valg af 1. suppleant
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Forslag til generaforsamlingen 2016

Forslag 1:

Beskæring af træer mellem delområde 1 & 2.
Der er 2 til 3 træer, som trænger til beskæring.

 

Forslag 2:
Fjernelse af græsbevoksningen på græsarmerings belægningen i lommerne.
I lommen hvor jeg bor nr. 17-23 holder der ofte biler foran min indkørsel, da P. arealet ligner en græsplæne.

Jeg har rykket for det i flere år, Det vil også være en forskønnelse.

 

Forslag 3:
Jeg vil gerne stille følgende forslag:
Vores Buskbom mellem lommerne ved ejer husene, er nogle steder i en meget ringe forfatning, nogle af planterne er gået ud, andre lider af manglende nærring.
Derfor vil jeg gerne have bestyrelsen til udskifte og supplere med nyt nærings jord, de steder hvor det trænger.
Priside:
Der indkøbes ca. 20 stk. Buksbom ‘Faulkner’ til hæk (Latin: Buxus sempervirens ‘Faulkner’)
Ligeledes indkøbes ca.10 stk. Champost sække (jordforbedring specielt gødning til hækplanter)
Evt gartner løn ca. 8 timer arbejde.
Ca. pris 2500 kr. for planterne
Ca. 700 kr. for Campost jord
Ca 3000 kr. evt. gartner arbejde.
Ca pris er 6200 kr.
Gartner arbejde kan gøres meget billigere, hvis det er noget vi selv kan gøre i forbindelse med en arbejdslørdag.