Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d 5/11 2013

Tilstede: Vagn B. Søes. Benny Asmussen. John Redlef. Jesper Schlebaum. Birgit Nørgaard

 

Dagsorden for den 5. november

 1. Siden sidst
 2. Redegørelse for engen
  1. Gennemgang af diverse papir
  2. Herunder landbrugs jord
  3. Rydningspligt
  4. Græsklædt grønning
  5. Arkils tilbud om skågelægning.
  6. Gennemgang af udkastet/dispensationen for rydning af græsklædte område
 3. Skråningen mellem rækkehusene.
 4. Vedtægtsændring foreløbigt.
 5. Indkommende forslag
 6. Prisoverslag ang. Schultz vedligehold.
 7. Snerydning.
 8. Evt. fastlæggelse af generalforsamlingens dato i februar 2014.

 

1. Grundejerforeningen som er lovpligtigt CVR registreret, skal ifølge loven også have E-boks og nummer id det er nu blevet oprettet.

Kolding Kommune har anmodet om, at vores genbrugscontainer ikke står på fliser, men på græs, de skal ifølge deres arbejdsmiljø organisation stå på rene fliser, Bestyrelsen vil anmode beboerne om at tjekke om jeres container står på fliser evt. rydde så de står på rene fliser eller finde egnede steder, hvor der ikke er græs.

Munck har fået lov at bruge vores P plads til opbevaring af diverse matr.

 

2. Sagen vedr. engen fra de bagerste rækkehuse og ned til åen.

Følgende blev drøftet:

 • Har Grundejerforeningen rydningspligt på hele området?
 • Hvis ja skal vi så have kreaturer til at afgræsse området og er det lovligt i henhold til BYZONE/LANDZONE?
  • Er området lagt ud som landbrugsjord?
  • Hvad står der i de forskellige love- bekendtgørelser vejledninger og paragraffer?
  • Dispensation/ansøgning til kommunen til evt. beskæring/ klipning af området.

Alle disse faktorer har bestyrelsen gennemarbejdet i måneder og fremsendt skrivelser til Kolding kommune. På nuværende tidspunkt ved bestyrelsen ikke om kommunen accepterer vores skrivelser, så der kan ikke siges noget i sagen på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen følger sagen løbende.

 

3 Igen er skråningen foran de første rækkehuse diskuteret. Tilbud bliver indhentet på beplantning kontra jævnlig nedklipning.

 

4. Ønske fra bestyrelsen til ændring af vedtægter vedr. indkomne forslag.

De nuværende 4 dage ændres til 4 uger, og indkaldelsen skal være 6 uger før, da det er svært for bestyrelsen, at nå at indhente evt. tilbud.

Det kan først evt. træde i kraft efter generalforsamlingen, hvis det bliver vedtaget.

 

Dette medfører også at bestyrelsen sender næste års budget ud før

generalforsamlingen. Indkomne forslag der kommer som nu 4 dage før som medfører ekstra udgifter, vil da til generalforsamlingen kunne medtages i en konsekvensberegning med henblik på evt. forhøjelse af kontingentet.

 

5. Det er bemærket, at træerne på bakken ned til rækkehusene hælder lidt mere efter stormen. Dette tjekkes nærmere.

 

Der er en person fra rækkehusene som er stor modstander af kreaturer på området, har kommet med input vedr. lovgivningsmæssige sager.

 

Der er kommet yderligere forslag vedkommende ønsker vi gengiver præcis den tekst som han har skrevet, jeg citer:

Tak for svar som jeg ikke blev meget klogere af – ud over at jeg blev bekendt med at man i 2014 vil udskifte alle træpullerter i området med den nye metal-type.

Nu er mit simple spørgsmål som jeg håber jeg kan få et reelt svar på:

“Den manglende pullert” ved stien mellem nr. 19 og 21 – der gør at folk nu uhæmmet kan drøne igennem – vil den blive monteret / nedfældet i 2014?

Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt, at opsætte flere pullerter på stien mellem nr. 19 og nr. 21. Opsætningen af de nuværende pullerter er godkendt af kommunen, og bestyrelsens opfattelse af trafikniveauet / faren er at der ikke er behov for flere pullerter på nuværende tidspunkt. Vedkommende borger er underrettet med særskilt brev.

 

6. Schultz gartner fortsætter. Dog vil bestyrelsen gennemgå nogle mangler med dem, som skal strammes op på.

 

7. Vi fortsætter samarbejdet med Nysom vedr. snerydning. Der vil fra gang til gang på snedagene blive taget stilling til hvor meget rydning og hvor meget saltning.

 

8. Generalforsamlingen 2014 er sat til tirsdag d. 25/2 Kl. 19.30 på Bakkeskolen