Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har vurderet, at vores vedtægter ikke er tidssvarende mere, derfor kommer bestyrelsen med forslag om vedtægtsændringer, som kan ses nederst på siden, det er ikke de store revolutioner vi kommer med. Dog kræver det en vedtægts ændring og i vedtægterne for Hylkedalsparken står det i § 17 Følgende:
Ved forslag om ændring i denne vedtægt skal mindst halvdelen af medlemmerne være tilstede, og forslaget kan da vedtages eller forkastes med 2/3 af de fremmødte, stemberettigede grundejeres stemmer.
Det er derfor vigtigt at så mange møder op til generalforsamlingen så muligt, hvis I nu er forhindret den 25. februar, må I gerne aflevere en fuldmagt til bestyrelsen eller nabo, bestyrelsen pointer det er helt op til hvert enkelt, om de vil stemme for eller forkaste forslaget.
Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen i 2014.
Det foreslås at disse paragrafer ændres så de fremover lyder således:

§5
Ethvert medlem skal have et eksemplar af vedtægterne. Den tilsendte kontingents opkrævning gælder som medlemskort, når indbetaling har fundet sted og giver derefter adgang og stemmeret i det pågældende år og til den førstkommende generalforsamling.

§7
Hver enkelt husstand betaler kontingent m.m. til foreningens bestridelse af de fælles udgifter, herunder foreningens administration. Beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og skal indbetales til den fastsatte dato.
Er beløbet ikke betalt inden nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at lade beløbet overgå til inkasso. Medlemmer der er i restance har ikke adgang til generalforsamlingen.

§8
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager. Generalforsamlingen skal holdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned. Og skal indvarsles skriftligt med mindst 6 ugers varsel.
Indvarslingen skal indeholde oplysninger om dagsorden, der mindst skal bestå af følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af to revisorer.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af formand – i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
7. Valg af kasserer – i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
1 medlem vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
9. Valg af suppleanter – som vælges for to år
1. suppleant vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
2. suppleant vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
10. Valg af en revisor – som vælges for to år
1 revisor vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
1 revisor vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
11. Valg af revisorsuppleant – som vælges for et år
12. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne, som er skriftlig fremsendt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen, behandles under punkt 4.
Forslag der indkommer senere end 4 uger før generalforsamlingen og forslag, der måtte indkommer på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.

§9
Hvert gyldigt medlemskort giver adgang til at afgive 1 stemme for hver husstand.
Ved forhindring af fremmøde til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan fuldmagt gives til bestyrelsen eller andre medlemmer af Hylkedalsparken Grundejerforening under forudsætning af, at kontingentet er betalt rettidigt.

§11
Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur med 3 medlemmer i lige årstal, herunder formanden og med 2 medlemmer i ulige årstal, herunder kassereren.
Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt.
Revisorer afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted. 1 revisor vælges i lige årstal
1 revisor vælges i ulige årstal
Suppleanter afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted.
1. Suppleant vælges i lige årstal
2. Suppleant i ulige årstal.

§12
Kassereren modtager alle indtægter og skal føre kassebog, der til enhver tid skal kunne forelægges for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Foreningens midler indsættes i den lokale bank eller sparekasse. Kassereren er bemyndiget til at hæve på foreningens bankkonti m.v. Kassebogen skal føres a jour, ligesom bilaget for udgiften skal nummereres og arkiveres samt bogføres.

§14
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af de 2 af generalforsamlingen for året valgte revisorer, der mindst en gang om året kan foretage uanmeldt kontrol af kassebog og bilag og konstatere beholdningens tilstedeværelse m.v.
Inden l0. januar hvert år afleveres regnskabet for det forløbne år til revisorerne, der tilbagesender det reviderede regnskab med bemærkninger ti1 kassereren inden førstkommende 20. januar.