Indkald til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Generalforsamlingen holdes den 26. februar 2019 kl. 1900 i Kvarterhuset på
Junghansvej.

Der vil blive serveret hjemmebag med kaffe/te samt øl og vand.
Der er følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Beskæring af træer på fællesarealer

4. Anskaffelse af sandkasser og bænke i lommerne ved parcelhusene

5. Kommunen vil give en orientering om kommunens planer/ ønsker for
forbedring af stierne over vort fællesareal. Herunder også en mulighed for
afgræsning af området.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4

uger før generalforsamlingen

7. Forelæggelse af regnskab

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

9. Valg af kasserer. På valg er Muller Zimmermann Hansen

10.Valg af et bestyrelsesmedlem. På valg er Dorte Lissau – modtager Ikke genvalg
l1.Valg af en ny bestyrelsessuppleant.

12.Valg af Revisor. På valg er Annemette Madsen

13.Valg af revisorsuppleant. På valg er Else Lauridsen, men hun er flyttet og
modtager dermed ikke genvalg

14. Eventuelt

Kolding, den 14. januar 2019
Knud Skjoldborg

Formand