Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018

Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018
Deltagere:
Knud, Jan, Muller, Dorthe og referent Kirsten.

1. Jan undersøger om Kolding Kommune vil rense kloaken i svinget
pga. der igen står vand, når det regner.
Hvis ikke, bliver Lille Slambert bestilt.
2. Ifølge pålæg fra Kolding Kommune skal Grønningen beskæres i
2019.
Kirsten indhenter tilbud fra minimum 2 forskellige gartnere.
3. Kirsten undersøger om gartneren har sprøjtet for ukrudt på alle fortov
og trapper i september.
4. Der er fremkommet forslag til beskæring af en del træer på
fællesarealerne.
Bestyrelsen tager forslaget med på generalforsamlingen i 2019.
5. Kirsten undersøger om det er muligt at få gartneren til at fjerne
Pileurten, som vokser på den gamle legeplads og ind i haven hos nr.
32, samt prisen.
6. Vi afventer vurdering af udgifter til nyplantning på skråningerne ved
rækkehusene, til foråret 2019.
7. Drøftelse af langtidsparkering på den fælles vendeplads.
Jørgen Christensen i nr. 4, forsætter med at sætte en seddel i vinduet i
de parkerede biler.
Jan undersøger priser på et skilt med parkering forbudt, til
vendepladsen, samt et nyt spejl til svinget.
8. Lise Kristensen i nr. 4, har fremsat ønske om at få udskiftet
sandkassen, samt bænkene i deres lomme.
Bestyrelsen tager ønsket med på generalforsamlingen i 2019