Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Deltagere: Jan, Helge, Knud,Jørgen og referent Kirsten.
Fraværende: Muller

1. Efterplantning af bøgetræer.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud, om efterplantning af  500 stk. bøgeplanter, pris 12.500 kr. inkl. mons.

2. Vedligehold af vores grønne områder.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud om vedligehold af vores grønne områder i 2020 og 2021 pris 69.900 kr. eks. Moms.

3. Svar til Kolding Kommune vedr. bydelspuljen.
Knud skriver, at der er etableret 2 stk. sandkasser og 9 bænke.

4. Nr. 12 har forspurgt om etablering af plankeværk ud til stamvejen.
Opfordres til at bebeholde det levende hegn.

5. Kloakken ud for 33 er stoppet.
Helge bestiller Lille Slambert til at rense samtlige kloakker ved de nederste rækkehuse.

Evt.

Knud oplyser at der igen har været problemer med betaling for hjemmesiden.
Problemet skulle igen være løst.

Jan trækker sig fra bestyrelsen, pga. fraflytning. 
Der blev sagt tak for hjælpen til Jan med 2 flasker vin.

Helge træder ind i bestyrelsen.

Knud byder fremover nye tilflyttere velkommen og udlevere vores vedtægter.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 13.3.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d.13.03.2019

Deltager: Knud, Jørgen Muller og referent Kirsten.

1. Knud og Jørgen ansøger Bydelspuljen i Kolding Kommune, om penge til sandkasser og
bænke i lommerne.
2. Jacob fælder træet ved fællesområdet/sandkassen og har indgået aftale med Futtrup om at fælde ud mod Holbergsvej.

3. Kolding Kommunes nye storskraldsordning giver ved nogen parceller, problemer i
forbindelse med tømning. Hvis der er behov for at lægge fliser ud over grundejerforeningens område, hvor der er græs/sten er det tilladt.

4. Gartneren forventer at der skal udskiftes ca. 1500 bøgeplanter på skråningerne til efteråret. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven.

5. Keld Larsen og søn vedligeholder fællesarealet i 2019/2020. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven i 2020/2021

6. Muller tager ansvar for indkaldelse til ” grøn weekend ” d.11.05.2019 kl. 10.00

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Deltager: Jan, Dorthe, Muller, Knud og referent Kirsten.

1. Kolding Kommune har afvist at rense kloakken i svinget på stamvejen. Jan undersøger om det er muligt at tegne et abonnement på slamsugning.

2. Knud orienterede om Kolding Kommunes planer om at anlægge en cykel og gangsti over vores fællesareal.
Beslutningen skal tages på generalforsamlingen, hvor der vil være repræsentanter fra
Kolding Kommune, som vil fortælle om projektet.

3. Gartneren oplyser at Pileurten ved nr. 32 kan holdes nede ved at den bliver slået, hver gang der bliver slået græs.
Bestyrelsen anbefaler at vi udsætter slåning af grønningen til ( 2020 ) efter at Kolding
Kommune har udført deres projekt.

4. Gartneren oplyser at der i vores nuværende tilbud er sprøjtning for ukrudt på trapper og
stier, men ikke sprøjtning på fortorv.

5. Planlægning af generalforsamlingen d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i kvarterhuset.
Bestyrelsen mødes i Kvarterhuset kl. 18.30
Knud sender dagsordenen ud senest d. 15. januar.
Dorthe bager kage.
Jan sørger for øl og vand.
Mulle sørger for kaffe og the.

Evt. Jan og Knud skifter det nyanskaffede spejl i svinget på stamvejen og montere det gamle spejl på en eksisterende stander i svinget ved de nederste rækkehuse.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018

Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018
Deltagere:
Knud, Jan, Muller, Dorthe og referent Kirsten.

1. Jan undersøger om Kolding Kommune vil rense kloaken i svinget
pga. der igen står vand, når det regner.
Hvis ikke, bliver Lille Slambert bestilt.
2. Ifølge pålæg fra Kolding Kommune skal Grønningen beskæres i
2019.
Kirsten indhenter tilbud fra minimum 2 forskellige gartnere.
3. Kirsten undersøger om gartneren har sprøjtet for ukrudt på alle fortov
og trapper i september.
4. Der er fremkommet forslag til beskæring af en del træer på
fællesarealerne.
Bestyrelsen tager forslaget med på generalforsamlingen i 2019.
5. Kirsten undersøger om det er muligt at få gartneren til at fjerne
Pileurten, som vokser på den gamle legeplads og ind i haven hos nr.
32, samt prisen.
6. Vi afventer vurdering af udgifter til nyplantning på skråningerne ved
rækkehusene, til foråret 2019.
7. Drøftelse af langtidsparkering på den fælles vendeplads.
Jørgen Christensen i nr. 4, forsætter med at sætte en seddel i vinduet i
de parkerede biler.
Jan undersøger priser på et skilt med parkering forbudt, til
vendepladsen, samt et nyt spejl til svinget.
8. Lise Kristensen i nr. 4, har fremsat ønske om at få udskiftet
sandkassen, samt bænkene i deres lomme.
Bestyrelsen tager ønsket med på generalforsamlingen i 2019

Bestyrelsesreferat

Referat fra bestyrelsesmødet den 13.03.2018

 

1.    Konstituering af bestyrelsen.

Formand:                                Knud Skjoldborg

Næstformand:                         Jan Bering

Kasserer:                                 Muller Zimmermann Hansen

Referent:                                 Kirsten Vejrum

Bestyrelsesmedlem:               Dorthe Lissau

2.    Bestyrelsens kommunikation intern og ekstern.

Bestyrelsen benytter fremover mail til intern kommunikation. Diverse oplysninger til grundejerne, vil fremover kun være tilgængelige på grundejerforeningens hjemmeside.

3.    Bestyrelsesansvarsforsikring.

Knud og Kirsten undersøger tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring til næste møde.

4.    Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

På grund af formandsspørgsmålet på generalforsamlingen, føler alle i bestyrelsen ikke at der blev sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil vi i den nye bestyrelse gerne rette en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer, John Redlef Nielsen, Birgit Nørgård og Jesper Schlebaum.

 

5.    Knud indkalder til næste bestyrelsesmøde.

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.01.2018 kl. 19.00

 

 1. Siden sidst
  Mødelokale til generalforsamling er bestilt.
  Indkaldelse er omdelt til samtlige husstande d. 2.1.52018
 2. Møde med Beboerne i 25-27-29-31 – gennemgang
  Der har været afholdt møde med beboerne i nr. 25-27-29-31 angående anvendelse af Grundejerforeningens jordstykke, der er placeret foran husenes terrasse ud mod Hylkedalen. I 2013 gav den daværende bestyrelse ejeren af nr. 27 dispensation til at benytte den del af stykket der ligger ud for hus nr. 27.

Da der har været uenighed om omfanget af benyttelsen har sagen været taget op på et møde mellem de berørte og følgende er blevet aftalt: Der må opsættes hæk. Det skal i givet fald være bøgehæk. Hækken må maksimalt være 1 meter høj og den vedligeholdes af den der sætter den op. En eventuel låge skal godkendes af naboen den vender ind mod. Der skal holdes 1 meter fri passage for enden af stykket.

Grundejerforeningen fastslår at stykket tilhører grundejerforeningen og dispensationen gælder kun benyttelse af stykket. Såfremt der opstår uenighed mellem de berørte forbeholder grundejerforeningen sig ret til at tilbagekalde dispensationen og forlange stykket reetableret til oprindelig udseende, på bekostning af de husnumre der har foretaget ændringer.

 1. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.
 2. Gartnertilbud
  Gartneraftale genforhandlet for 2018 – Gartneren fortsætter da der er udbredt tilfredshed med det arbejde de udfører.
 3. Budget 2018
  Budget for 2018 udarbejdet og klargjort til generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling 2018 – se opgaveliste
  Listen gennemgået og opgaverne fordelt
 5. Regnskab 2017
  Regnskabet godkendt af revisorerne. Gennemgået og godkendt af bestyrelsen
 6. Eventuelt
  Grønne mænd og kvinder er faset ud pga. af manglende person til styring.

Der har været tvivl om slamsugning af vores riste, men vi håber stadig på

at kommunen overholder at komme jævnlig.

 

Snak vedr. de grønne containere ved nederste rækkehuse. I meget kraftig blæst

kan de flytte sig..

 

 

HUSK :   Generalforsamling  Tirsdag d. 20/2-2018 i Kvarterhuset på Junghansvej  Kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.11.2017

BESTYRELSESMØDE. 28/11-2017

 

 1. De døde planter på skråningerne er nu skiftet ud  med nye. Vi håber så på at det lykkes at få dem til at gro.  Desværre en nødvendig ekstraudgift
 1. Vi undersøger om  Nysum igen vil stå for saltning/ snerydning
 1. Få container mangler at blive skiftet ud af kommunen. Vi regner med at det er en forglemmelse.
 1. Planlægning af generalforsamling 2018
 1. Det lykkedes ikke at få del i bydelspuljen i år
 1. Næste møde 25/1- 2018

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. december 2013

Tilstede:

Vagn Buhl Søes, Benny Asmussen, Birgit Nørgaard, Jesper Schlebaum og John Redlef Nielsen

Dagsorden til den 2. december

 • Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse
 • Redegørelsen fra kommunen ang. Engen
  • Forklaring
  • Hvad love er der
  • Dispensation til § 3 naturbeskyttelse
  • Brev til Kommunen
  • EVT.

Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse

 

Vagn og Benny har afholdt møde med Schultz anlæg og vedligehold om næste års gartner arbejde og vores fremtidige ønsker for området.

Endnu en klage over stien mellem Grøndalsvej og Hylkedalsparken. Beboeren ønsker Grundejer foreningen gengiver mailen i rette ordlyd hermed citeres mail:

Til Bestyrelsen

Svar på mail modtaget 12. nov. 2013 

Det er jo komplet uden hold i virkeligheden når I stædigt og hårdnakket stadig påstår, at forholdene omkring pullerterne ved indgangen fra Grøndalsvej er OK og optimale. 

Nu har jeg boet op ad stien siden 1979 – og i den periode: 1979 – 2012 – ( 33 år) har der aldrig været problemer med farlige situationer i forbindelse med trafikken – det gælder både gående – cyklister og knallertkørere – lige indtil det tidspunkt hvor 2 mand fra bestyrelsen åbenbart mente at 2 pullerter kunne erstatte 3 stk. tværgående 4x 4 tommer tømmer – monteret i passende højde.

 Sig mig engang – hvad er meningen? Vil I ikke tabe ansigt? Det er da vist det – det drejer sig om – og intet andet. 

Jeg har flere gange påpeget de farlige situationer jeg og ikke mindst min familie har været udsat for – men det preller jo åbenbart af på jer.  

Jeg forlanger et møde med nogle af de bestyrelsesmedlemmer der mener at de har “prøvekørt” stien – og finder at det er nødvendigt at tage farten af for at passere pullerterne. 

Det er da det mindste I kan gøre – og så skal jeg nok agere “prøveklud” denne dag. 

Så I skal på ingen måde anse denne sag for afsluttet – den er først lige begyndt …

 

2 bestyrelsesmedlemmer tager kontakt til beboeren, for at få sagen er afsluttet fra vores side, ellers er næste instans generalforsamlingen.

Gennemgik vedtægterne og udarbejdet nye vedtægts ændringer så de er tidssvarende.

Forklaring til stykket bag rækkehusene:

Grundejerforeningen har modtaget diverse skrivelser fra Kommunen og har udarbejdet en afsluttende skrivelse og Grundejer foreningen afventer evt. klagegang.

Dog kan det siges at Grundejer foreningen forventer, til Generalforsamlingen den 25. februar 2014, er der kommet et endeligt svar.

EVT. Intet

Slutteligt vil bestyrelsen fra Grundejerforeningen Hylkedalsparken ønske alle en glædeligt jul samt et godt nytår.