Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har vurderet, at vores vedtægter ikke er tidssvarende mere, derfor kommer bestyrelsen med forslag om vedtægtsændringer, som kan ses nederst på siden, det er ikke de store revolutioner vi kommer med. Dog kræver det en vedtægts ændring og i vedtægterne for Hylkedalsparken står det i § 17 Følgende:
Ved forslag om ændring i denne vedtægt skal mindst halvdelen af medlemmerne være tilstede, og forslaget kan da vedtages eller forkastes med 2/3 af de fremmødte, stemberettigede grundejeres stemmer.
Det er derfor vigtigt at så mange møder op til generalforsamlingen så muligt, hvis I nu er forhindret den 25. februar, må I gerne aflevere en fuldmagt til bestyrelsen eller nabo, bestyrelsen pointer det er helt op til hvert enkelt, om de vil stemme for eller forkaste forslaget.
Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen i 2014.
Det foreslås at disse paragrafer ændres så de fremover lyder således:

§5
Ethvert medlem skal have et eksemplar af vedtægterne. Den tilsendte kontingents opkrævning gælder som medlemskort, når indbetaling har fundet sted og giver derefter adgang og stemmeret i det pågældende år og til den førstkommende generalforsamling.

§7
Hver enkelt husstand betaler kontingent m.m. til foreningens bestridelse af de fælles udgifter, herunder foreningens administration. Beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og skal indbetales til den fastsatte dato.
Er beløbet ikke betalt inden nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at lade beløbet overgå til inkasso. Medlemmer der er i restance har ikke adgang til generalforsamlingen.

§8
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager. Generalforsamlingen skal holdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned. Og skal indvarsles skriftligt med mindst 6 ugers varsel.
Indvarslingen skal indeholde oplysninger om dagsorden, der mindst skal bestå af følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af to revisorer.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af formand – i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
7. Valg af kasserer – i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
1 medlem vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
9. Valg af suppleanter – som vælges for to år
1. suppleant vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
2. suppleant vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
10. Valg af en revisor – som vælges for to år
1 revisor vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal
1 revisor vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal
11. Valg af revisorsuppleant – som vælges for et år
12. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne, som er skriftlig fremsendt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen, behandles under punkt 4.
Forslag der indkommer senere end 4 uger før generalforsamlingen og forslag, der måtte indkommer på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.

§9
Hvert gyldigt medlemskort giver adgang til at afgive 1 stemme for hver husstand.
Ved forhindring af fremmøde til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan fuldmagt gives til bestyrelsen eller andre medlemmer af Hylkedalsparken Grundejerforening under forudsætning af, at kontingentet er betalt rettidigt.

§11
Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur med 3 medlemmer i lige årstal, herunder formanden og med 2 medlemmer i ulige årstal, herunder kassereren.
Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt.
Revisorer afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted. 1 revisor vælges i lige årstal
1 revisor vælges i ulige årstal
Suppleanter afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted.
1. Suppleant vælges i lige årstal
2. Suppleant i ulige årstal.

§12
Kassereren modtager alle indtægter og skal føre kassebog, der til enhver tid skal kunne forelægges for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Foreningens midler indsættes i den lokale bank eller sparekasse. Kassereren er bemyndiget til at hæve på foreningens bankkonti m.v. Kassebogen skal føres a jour, ligesom bilaget for udgiften skal nummereres og arkiveres samt bogføres.

§14
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af de 2 af generalforsamlingen for året valgte revisorer, der mindst en gang om året kan foretage uanmeldt kontrol af kassebog og bilag og konstatere beholdningens tilstedeværelse m.v.
Inden l0. januar hvert år afleveres regnskabet for det forløbne år til revisorerne, der tilbagesender det reviderede regnskab med bemærkninger ti1 kassereren inden førstkommende 20. januar.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 25.februar 2014 kl. 19:30 Generalforsamlingen afholdes på: Seest Bakkeskole

Seestvej 6, Seest, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til godkendelse medunderskrift af 2 revisorer.
 4. Indkommende forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af formand i lige år

 På valg Vagn Buhl Søes(modtager genvalg)

 1. Valg af kasserer i ulige år.
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  •   På valg John Redlef Nielsen(modtager genvalg)
  •   På valg Birgit Nørgaard(modtager genvalg)
 3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  •   På valg Dorte Lissau(modtager genvalg)
  •   På valg Else Lauritsen(modtager genvalg)
 4. Valg af 2 revisorer.
  •   På valg Knud Skjoldborg(modtager genvalg)
  •   På valg Kirsten Vejrum(modtager ikke genvalg) 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
  •  På valg Jan Bering(modtager genvalg)

page1image11552 page1image11712

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i pkt. 4 skal være formanden i

hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag der indkommer senere end 4 dage før generalforsamlingen og forslag der måtte indkomme på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes afstemning.

På bestyrelsens vegne Formand Vagn Buhl Søes
Tlf.24 68 82 48 mail vagn@stofanet.dk

Bestyrelsesmøde onsdag d 8/1 2014

Tilstede: Vagn B. Søes, Benny Asmussen, Jesper Schlebaum, John Redlef,

Birgit Nørgaard

 

Dagsorden:

  Siden sidst

.    Gennemgang af Schultz tilbud

.    Endelig udkast til vedtægtsændring

.    Næste møde

.    Evt.

 

 • Regnskabet gennemgået
 • Skilt med lige og ulige nr. opsat ved nr. 38
 • Skilte, 3 stk. med nabohjælp vil blive opsat snarest, egetræet mellem rækkehusene bliver stammet op i bunden udenom gartneren.
 • Efter få justeringer vælges at beholde gartner Schultz i sæsonen 2014
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer udsendes særskilt.
 • Til generalforsamlingen vil der fra bestyrelsens side komme en udførlig redegørelse vedr. engen.

  Der er fra kommunens side kommet fokus på området (engen), da der er sket henvendelse til dem uden grundejerforeningens kendskab.

  Der er fundet et blomsterbed foran rækkehusene fra nr. 33 til 41

  Dette skal fjernes. Hvis ikke dette bliver foretaget af rette vedkommende, vil det blive jævnet i forbindelse med slåningen. Vedr. engen indhentes tilbud fra anden side til slåning.

 • Næste bestyrelsesmøde 28.1.2014

Skiltning af ulige / lige numre

Der har været en forespørgsel om at få skilter ulige / lige numre ved rækkehusene. Da besøgende kan have svært ved, at finde det korrekte hus.

Vi har henvendt os til kommunen med dette problem, og de vil gerne sætte et skilt op.

Vi forventer at skiltet er oppe midt i januar måned, hvis vejret tillader det.

UPDATE 13/12 Skiltet er allerede sat op 🙂

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. december 2013

Tilstede:

Vagn Buhl Søes, Benny Asmussen, Birgit Nørgaard, Jesper Schlebaum og John Redlef Nielsen

Dagsorden til den 2. december

 • Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse
 • Redegørelsen fra kommunen ang. Engen
  • Forklaring
  • Hvad love er der
  • Dispensation til § 3 naturbeskyttelse
  • Brev til Kommunen
  • EVT.

Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse

 

Vagn og Benny har afholdt møde med Schultz anlæg og vedligehold om næste års gartner arbejde og vores fremtidige ønsker for området.

Endnu en klage over stien mellem Grøndalsvej og Hylkedalsparken. Beboeren ønsker Grundejer foreningen gengiver mailen i rette ordlyd hermed citeres mail:

Til Bestyrelsen

Svar på mail modtaget 12. nov. 2013 

Det er jo komplet uden hold i virkeligheden når I stædigt og hårdnakket stadig påstår, at forholdene omkring pullerterne ved indgangen fra Grøndalsvej er OK og optimale. 

Nu har jeg boet op ad stien siden 1979 – og i den periode: 1979 – 2012 – ( 33 år) har der aldrig været problemer med farlige situationer i forbindelse med trafikken – det gælder både gående – cyklister og knallertkørere – lige indtil det tidspunkt hvor 2 mand fra bestyrelsen åbenbart mente at 2 pullerter kunne erstatte 3 stk. tværgående 4x 4 tommer tømmer – monteret i passende højde.

 Sig mig engang – hvad er meningen? Vil I ikke tabe ansigt? Det er da vist det – det drejer sig om – og intet andet. 

Jeg har flere gange påpeget de farlige situationer jeg og ikke mindst min familie har været udsat for – men det preller jo åbenbart af på jer.  

Jeg forlanger et møde med nogle af de bestyrelsesmedlemmer der mener at de har “prøvekørt” stien – og finder at det er nødvendigt at tage farten af for at passere pullerterne. 

Det er da det mindste I kan gøre – og så skal jeg nok agere “prøveklud” denne dag. 

Så I skal på ingen måde anse denne sag for afsluttet – den er først lige begyndt …

 

2 bestyrelsesmedlemmer tager kontakt til beboeren, for at få sagen er afsluttet fra vores side, ellers er næste instans generalforsamlingen.

Gennemgik vedtægterne og udarbejdet nye vedtægts ændringer så de er tidssvarende.

Forklaring til stykket bag rækkehusene:

Grundejerforeningen har modtaget diverse skrivelser fra Kommunen og har udarbejdet en afsluttende skrivelse og Grundejer foreningen afventer evt. klagegang.

Dog kan det siges at Grundejer foreningen forventer, til Generalforsamlingen den 25. februar 2014, er der kommet et endeligt svar.

EVT. Intet

Slutteligt vil bestyrelsen fra Grundejerforeningen Hylkedalsparken ønske alle en glædeligt jul samt et godt nytår.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d 5/11 2013

Tilstede: Vagn B. Søes. Benny Asmussen. John Redlef. Jesper Schlebaum. Birgit Nørgaard

 

Dagsorden for den 5. november

 1. Siden sidst
 2. Redegørelse for engen
  1. Gennemgang af diverse papir
  2. Herunder landbrugs jord
  3. Rydningspligt
  4. Græsklædt grønning
  5. Arkils tilbud om skågelægning.
  6. Gennemgang af udkastet/dispensationen for rydning af græsklædte område
 3. Skråningen mellem rækkehusene.
 4. Vedtægtsændring foreløbigt.
 5. Indkommende forslag
 6. Prisoverslag ang. Schultz vedligehold.
 7. Snerydning.
 8. Evt. fastlæggelse af generalforsamlingens dato i februar 2014.

 

1. Grundejerforeningen som er lovpligtigt CVR registreret, skal ifølge loven også have E-boks og nummer id det er nu blevet oprettet.

Kolding Kommune har anmodet om, at vores genbrugscontainer ikke står på fliser, men på græs, de skal ifølge deres arbejdsmiljø organisation stå på rene fliser, Bestyrelsen vil anmode beboerne om at tjekke om jeres container står på fliser evt. rydde så de står på rene fliser eller finde egnede steder, hvor der ikke er græs.

Munck har fået lov at bruge vores P plads til opbevaring af diverse matr.

 

2. Sagen vedr. engen fra de bagerste rækkehuse og ned til åen.

Følgende blev drøftet:

 • Har Grundejerforeningen rydningspligt på hele området?
 • Hvis ja skal vi så have kreaturer til at afgræsse området og er det lovligt i henhold til BYZONE/LANDZONE?
  • Er området lagt ud som landbrugsjord?
  • Hvad står der i de forskellige love- bekendtgørelser vejledninger og paragraffer?
  • Dispensation/ansøgning til kommunen til evt. beskæring/ klipning af området.

Alle disse faktorer har bestyrelsen gennemarbejdet i måneder og fremsendt skrivelser til Kolding kommune. På nuværende tidspunkt ved bestyrelsen ikke om kommunen accepterer vores skrivelser, så der kan ikke siges noget i sagen på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen følger sagen løbende.

 

3 Igen er skråningen foran de første rækkehuse diskuteret. Tilbud bliver indhentet på beplantning kontra jævnlig nedklipning.

 

4. Ønske fra bestyrelsen til ændring af vedtægter vedr. indkomne forslag.

De nuværende 4 dage ændres til 4 uger, og indkaldelsen skal være 6 uger før, da det er svært for bestyrelsen, at nå at indhente evt. tilbud.

Det kan først evt. træde i kraft efter generalforsamlingen, hvis det bliver vedtaget.

 

Dette medfører også at bestyrelsen sender næste års budget ud før

generalforsamlingen. Indkomne forslag der kommer som nu 4 dage før som medfører ekstra udgifter, vil da til generalforsamlingen kunne medtages i en konsekvensberegning med henblik på evt. forhøjelse af kontingentet.

 

5. Det er bemærket, at træerne på bakken ned til rækkehusene hælder lidt mere efter stormen. Dette tjekkes nærmere.

 

Der er en person fra rækkehusene som er stor modstander af kreaturer på området, har kommet med input vedr. lovgivningsmæssige sager.

 

Der er kommet yderligere forslag vedkommende ønsker vi gengiver præcis den tekst som han har skrevet, jeg citer:

Tak for svar som jeg ikke blev meget klogere af – ud over at jeg blev bekendt med at man i 2014 vil udskifte alle træpullerter i området med den nye metal-type.

Nu er mit simple spørgsmål som jeg håber jeg kan få et reelt svar på:

“Den manglende pullert” ved stien mellem nr. 19 og 21 – der gør at folk nu uhæmmet kan drøne igennem – vil den blive monteret / nedfældet i 2014?

Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt, at opsætte flere pullerter på stien mellem nr. 19 og nr. 21. Opsætningen af de nuværende pullerter er godkendt af kommunen, og bestyrelsens opfattelse af trafikniveauet / faren er at der ikke er behov for flere pullerter på nuværende tidspunkt. Vedkommende borger er underrettet med særskilt brev.

 

6. Schultz gartner fortsætter. Dog vil bestyrelsen gennemgå nogle mangler med dem, som skal strammes op på.

 

7. Vi fortsætter samarbejdet med Nysom vedr. snerydning. Der vil fra gang til gang på snedagene blive taget stilling til hvor meget rydning og hvor meget saltning.

 

8. Generalforsamlingen 2014 er sat til tirsdag d. 25/2 Kl. 19.30 på Bakkeskolen

Referat Bestyrelsesmøde 24.09.13

Dagorden

 

1.    Diverse sager herunder lovpligtigt postkasse.

2.    Rundgang med arbejdsgruppen hvad kom der ud af det?

3.    Hvad gør vi med Kolding kommune hele lokalplanen herunder

4.    Skal vi beholde Schultz vedligehold?

5.    Snerydningsplan

6.    Asfaltering

7.    Birketræer ved indgangen P pladsen

8.    Indkommende forslag fra beboere

9.    Pullerter

10.   EVT og planlægning af næste møde.

Ad. 1. Grundejerforeningen skal ifølge loven om offentligt CVR registrering tilmeldes offentligt post kasse Formanden får registreret Grundejerforeningen.

 

Ad. 2. Arbejdsgruppen har afleveret et fylds gørende redegørelse omkring områdets grønne område, det var meget konstruktiv efterfølgende har både arbejdsgruppen og bestyrelsen været på rundgang i området. Her var der forskellige sager som bestyrelsen nu undersøger, hvad det vil koste. Bla skråningen og området ved indgangen og engen bag de sidste rækkehuse.

 

Ad. 3. John og formanden har været til møde ang. Lokalplanen for området med Kolding Kommune, der er ikke kommet noget tilbagemelding endnu.

Dog kan det siges at PGA bestyrelsen blev anmeldt til Kolding Kommune, af en beboer, selvfølgeligt lever vi i et demokratisk land så vedkommende beboer, har jo lov at gå til kommunen, for at udtrykke sin utilfredshed over bestyrelsen skulle havde misligholdt engen, denne henvendelse og en lidt senere på foråret har gjort at der desværre er kommet meget fokus på området, det kan risikere, at grundejerforeningens kontingent vil stige væsentligt.

Mulige løsninger kan være, at der kommer kreaturer/får helt op til de bagerste rækkehuse altså hele området bag rækkehusene, bestyrelsen arbejder dog stadigvæk på at finde en løsning som både kommunen og bestyrelsen kan være tilfreds med.

Skråningen mellem rækkehuse vil Kolding Kommune ikke anbefale at der sås græs i, af hensyn stejl heden på skråningen det vil stride mod arbejdsmiljøloven PGA at der ikke må arbejdes med buskrydder på så stejle steder.

 

Ad.4. Benny og Formanden tager et møde med Schultz Vedligehold, om Grundejer foreningen skal have Schultz Vedligehold næste sæson igen, der er selvfølgeligt arbejdsopgaver som bestyrelsen vil have højnet.

Det afhænger naturligvis af prisen om der kan blive enighed.

 

Ad. 5. Der vil blive udarbejdet ny snerydningsplan, bestyrelsen regner med at beholde Nysom et sæson mere.

 

Ad. 6. Bestyrelsen har indhentet tilbud på asfaltering, der regnes med der bliver asfalteret dele af stamvejen her til forår 2014 eller måske det hele afhængig lidt af prisen.

 

Ad. 7. De birketræer som står bag nummer 6 ud mod stamvejen, er blevet aftalt med de implicerede partner, om muligt fældning.

 

Ad. 8. Ang. affald ved genbrugscontainerne er der blevet skrevet ud til alle beboere regner med sagen er afsluttet.

Fået henvendelse om flere pullerter i stien til Grøndalsvej, Bestyrelsen har ikke økonomi til at købe flere pullerter for øjeblikket, derfor bliver der heller ikke opsat nye i lommerne i år, da bestyrelsen ikke ved hvad engen vil komme til at koste.

 

Ad. 9. Se Ad. 8

 

Ad. 10. Vigtig henvendelse til Rækkehusene hvis der kommer henvendelse fra en landmåler, så er det ikke noget bestyrelsen har bestilt, tværtimod bestyrelsen arbejder, som sagt tidligere om at finde en acceptabel løsning, det er desværre en konsekvens af sagen, vi har omkring kommunen.


Næste bestyrelsesmøde inden jul dog afhængig af svar fra kommunen, som det så kræves at bestyrelsen samles før.

Gadefest aflyst

Bestyrelsen for Grundejer foreningen Hylkedalsparken, må desværre aflyse vores annoncerede gadefest den 16. august.

 

På grund af et begrænset antal tilmeldte, vil det være for lidt for meget at betale for telt-borde-stole leje, sat i forhold til deltagerantallet. Da vi bestræber os på at køre en økonomisk ansvarlig linje, finder bestyrelsen at det er rigtigt at aflyse gadefesten.

 

Bare roligt vi vil prøve næste år igen, vi arbejder allerede nu på at få fastsat en dato, så alle ved det i rigtigt god tid.

Gadefest

Til alle husstande i Hylkedalsparken

 

Så er det ved at være tid til at informere om ”gadefesten” i Hylkedalsparken.  Som fortalt til generalforsamlingen, går vi efter at få stablet en gadefest på benene igen, på samme vilkår som sidste år. Det var jo umiddelbart en succes. Mon ikke at det kan trække de sidste husstande op af stolene

Derfor beder vi alle om at bakke op om dette tiltag. Det foregår fredag d. 16.8.2013 kl. 18.00, som tidligere skrevet.  Vi i bestyrelsen, har besluttet at vi bruger nogle få kroner til at dække udgifterne til at leje telt, stole og borde mm.  Vi har samtidig besluttet, at vi bestiller mad udefra, og højst sandsynligt hos GL. Røj, som vi også benyttede os af sidste år. Dette kan vi hver især få til ca 150 kr. pr. person.

Før at vi sætter det hele i gang, har vi behov for en forhåndstilmelding. Alle bedes melde tilbage hurtigst muligt og sidste frist er den 20.jini

 

Bestyrelsen sørger for:

Telt, stole, borde, mad, evt. varme til senere på aftenen, musik for alle, mm.

 

Udfyld venligst nedenstående og afleverer den til nr. 19, 27, 34, 36, 42 senest d. 20.6. 2013.

Vi i bestyrelsen vender tilbage med yderlig info mm midt i juli, og håber samtidig at vi kan samle så mange som overhovedet muligt.

———————————————————————————————————————- Klip

 

Vi kan____  vi kan ikke____                   Vi kan hjælpe med at sætte telt op:  Ja______ Nej_______

Vi kommer antal_____                                               Vi bor i nr._____

 

Navne____________________________________________________________________________

Referat Bestyrelsesmøde 04.06.13

Tilstede: Vagn B. Søes, Jesper Schlebaum, Benny Asmussen, John R. Nielsen og Birgit Nørgaard

Emner:

 1. Afslag på bydelspuljen. Der søges selvfølgelig igen næste år. Se nederst på siden.
 2. Arbejdsgruppen vedr. grønne områder nedsat. Ingvard Dupont nr. 37. Anette Lautrup nr. 47. Niels Nielsen nr. 2
 3. Grundejerforeningen modtager altid forslag. MEN de tages først op på bestyrelsesmøder.
 4. De sidste pullerter sættes op August/ September
 5. God tilbagemelding vedr. gadefesten 16/8
 6. Vi beklager, at der har været problemer med vores mail. Der arbejdes på at få det løst.
 7. Budgettet balancerer
 8. Der indhentes stadig tilbud vedr. asfaltering
 9. Diskuteret fordele og ulemper vedr. opdeling i sektioner!

 

M.v.h. Bestyrelsen

 

Kære Vagn!

Tak for ansøgningen.

Jeg bliver desværre nødt til at se bort fra jeres ansøgning i år. 

Vi håber at politikerne vil afsætte midler til Bydelspuljen næste år, og jeg kan hermed kun anbefale Jer at holde øje med annoncer i dagblad/Ugeaviser for hvornår I kan søge næste år.

Jeg beklager, og jeg håber I finder ud af at få lavet noget godt på skråningen alligevel, så I kan blive rystet sammen igen, og der kan komme ro på.

Held og lykke med det, i hvert fald 

Venlig hilsen 

Karin Raaby
Klima- og Miljømedarbejder