Info fra bestyrelsesmøde onsdag d 7/1 2015

Opfølgning af berigtigelse af grundene ved nr.
33,35,37,39,41,43
Pga. en manglende orientering fra kommunens side, som nu
skulle være på plads, har bestyrelsen accepteret, at sagen vil blive afsluttet indenfor kort tid.

Vores asfaltering er afsluttet. Dog er der små fejl som vil blive rettet snarest.

Vi oplevede jo igen at have klar vand omkring kloakkerne på stamvejen. Disse er igen blevet tømt af Kolding Kommune.

Ødelagt bøjle på en af pullerterne på stien til Grøndalsvej
vil snarest blive repareret.

Desværre har vi jo igen oplevet indbrud i Hylkedalsparken (nr 2)
Vi må være fælles om at holde øje med f. eks ukendte biler eller
personer.

Gartnertilbud indhentes til 2015

Indkaldelse til Generalforsamlingen er udsendt
HUSK indkomne forslag senest 4 uger før Dvs. 28/1 2015 alle forslag vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling

Hylkedalsparken Grundejerforening indkalder hermed til den årlige generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Seest Bakkeskole i atriummet
Mødet afholdes onsdag den 25.februar 2015 KL 19:30

 1. Valgafdirigent.
 2. Formandensberetningfordetforløbneår.
 3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af

  to revisorer.

 4. Indkomneforslag.
 5. Fastsættelseafkontingentfordetkommendeår.
 6. Valgafformand–iligeårstal–bortfalderiuligeårstal
 7. Valg af kasserer – i ulige årstal – (Jesper ønsker at genopstille)
 8. Valgafbestyrelsesmedlem

  1 medlem vælges i ulige årstal (Benny ønsker ikke at genopstille)

 9. Valg af suppleanter – som vælges for to år

  1. suppleant vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal

  2. suppleant vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal (Else ønsker at genopstille)

 10. Valg af en revisor – som vælges for to år

  1 revisor vælges i ulige årstal – (Knud Skjoldborg ønsker at genopstille)

 11. Valg af revisorsuppleant – (Jan Bering ønsker at genopstille)
 12. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som er skriftlig fremsendt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen, behandles under punkt 4.
Forslag der indkommer senere end 4 uger før generalforsamlingen og forslag, der måtte indkomme på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.

Info fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/11 2014

Lille info til beboerne vi vil for efter tiden skrive et info/nyhedsbrev til Jer alle i stedet for en decideret referat, indholdet vil være det samme som et referat.

Stamvejen er blevet asfalteret med et godt resultat. Vi oplevede vist ikke de helt store problemer med morgen/ aftentrafikken holdbarheden siges at blive ca. 15 til 20 år. Indenfor er denne periode vedligeholdelsen dog sikkert overdraget helt og holdent til grundejerforeningen af kommunen.

Mht. til ekstra bøjler på pullerterne til Grøndalsvej, er vi desværre blevet ”syltet”. Vi har igen rykket og blevet lovet, at det bliver inden jul.

Vores nye parcel 23 A er færdig for i år. Borde og bænke + sandkasse bliver til foråret 2015

Gennemgået gartnerens arbejde. Om det er OK. Der indhentes dog som altid andre tilbud hvert år.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d 7/1 2015 hvor hovedemnet er generalforsamlingen.

Generalforsamling onsdag d 25/2 2015. Nærmere indkaldelse følger senere.

Med venlige hilsener

Grundejerforeningens Bestyrelse.

Referat bestyrelsesmøde den 13. august og den 1. september

Bemærk vi har fået aftale om asfaltering af vores stamvej, det vil blive her i september måned, asfalt firmaet COLAS vil give yderligere besked til hver husstand, om hvornår det sker, af hensyn til at de muligvis spærrer vejen for en dag.

Vi er også så heldigt, at vi også nu har fået alle formaliteter på plads med stykket bag nummer 21 og 23 så her vil vi lave fælles område for de midler vi har fået fra Bydelspuljen.

 

Dagsorden
1. Siden sidst

page1image2520

 1. Asfaltering herunder overtagelse af vej eller det modsatte.
 2. Ang. området bag nummer 21 og 23
 3. Arbejdes weekend.
 4. Samarbejde mellem omkringliggende grundejerforeninger.
 5. Evt.
 1. Vedr. pullerterne på stien til Grøndalsvej vil der blive opsat ekstra chikane
  til sænkning af farten på knallerter/cykler. Det vil være ekstra bøjler, som påsættes de eksisterende pullerter . Bag ved rækkehusene nummer 33 til 43 er der faldet en afgørelse fra Kolding kommune, Bestyrelsen har skrevet til de implicerede hustande og råder dem til at få en landinspektør ud og en hævdvunden grænse ved en berigtigelsessag.
 2. Aftale vedr. asfaltering på plads. Dette udføres i løbet af september (se vedlagte)
 3. Bydelspuljen på kr. 10 000 afsættes til anlæggelse af fællesområdet
  bag nr 21 og 23. Gartneren vil gå i gang snarest muligt med planering af jorden. (se vedlagte skitse)

  Punkt 2 og 3 er dog afhængig af hinanden, da begge dele jo kræver større maskiner. Så det skal lige times.

 4. Pga. ovennævnte må arbejdsweekenden udsættes.
 5. Bestyrelsen har diskuteret ideer vedr. et samarbejde med omkringliggende grundejerforeninger.
  Dette kunne være et samarbejde omkring gartnerarbejde, hvorved der
  f. eks kunne spares penge på kørslen
 6. Bestyrelsen har diskuteret evt. reflekser på kampestenene. Næste møde vil blive slået op på vores hjemmeside.

Udskydelse af arbejdsweeked

Til Alle Beboer i Hylkedalsparken

 

Bestyrelsen gjorde i sidste referat den 24. juni opmærksom på, at vi vil afholde arbejdes weekend fra den 12. september til den 14. september.

 

Vi bliver desværre nødt til at udsætte det til senere, da tidsplanen for bestyrelsen er skredet lidt, vi vil vende tilbage med en ny dato snarrest.

 

Kan I alle have en forsat god september måned.

Referat fra Bestyrelsesmøde Tirsdag d 24/6 2014

Dagsorden Alle at tilstede

1. Inviteret gæst. Mogens Leander 2. Siden sidst:

 Bjørneklo påbud varslet ophævet. Ny skrivelse ang.  bjørneklo.
 Klage ang. trapper ved rækkehusene
 4 fliser i stamvejen smuldret væk

 Nyt jord på ved rækkehusene nærmer bestemt 35 og 37
 Regning fra Schultz vedr. for meget betalt klipning ved engen  Mail ang. haveaffald

3. Redegørelse fra beboerne 33-43
4. Bydelspuljen
5. Kasserer. Hvor står vi indtil nu med indkommet kontingent + regnskab 6. Asfaltering
7. Evt.

 1. God dialog med Mogens Leander vedr stien. Der forsøges at finde en løsning med påsætning af yderligere afskærmning på bestående pullert
 2. Bestyrelsen havde fået en forvarsling til et påbud ang. Bjørnekloer af Kolding kommune, efter Schultz anlæg og vedligehold har bekæmpet området for Bjørnekloer er forvarsling til et påbud trukket tilbage.
  Dog er det ikke er nemt for os at holde det nede, da der på den anden side af åen IKKE gøres noget.Beboer fra Andelsboligerne har gjort opmærksom på, at der ikke bliver klippet omkring trapperne ved rækkehusene. Dette er nu gjort.2 beboer har gjort bestyrelsen opmærksom på smuldret / knækket fliser i fortovet ved første lommer. Formanden har kontaktet Kolding Kommune, de udskiftes dem snarest. Der er givet besked til beboerne.

  På engen foran 35 og 37, hvor der ligger et brønddæksel, er jorden sunket. Dette udlignes med nyt jord, så græsset kan slås jævnt omkring.

  Gartner Schultz `s arbejde tjekket, da der har været lidt uregelmæssigheder med hvad er aftalt. Hækken ved udkørslen var også lige blevet ”glemt” Dette er dog bragt i orden nu.

  Der er blevet klaget over at der smides have affald lige udenfor vores område, det henstilles til at benytte Bronze vej eller Gejhavegårdsvej, bestyrelsen kan dog IKKE med sikkerheds siges det stammer fra beboerne i Hylkedalsparken, derfor vil bestyrelsen IKKE gøre mere ved sagen, beboeren der har klaget har fået direkte besked.

 3. Godt og konstruktivt stykke arbejde af beboerne fra 33 til 43. Redegørelsen fra beboerne 33-43 er godkendt af bestyrelsen. Der rettes herefter henvendelse til kommunen ang. en berigtigelse derfra. De berørte beboer har fået direkte besked.
 4. Igen i år søgte vi om bydelspuljen. Vi opnåede 10.000 kr. Det var flot. Planlægningen af området foran rækkehusene 25-31 er bestyrelsen gået i gang med.
 5. Regnskab vedlagt til orientering. Ikke alle har betalt kontingent 7 personer mangler.HUSK: Sidste frist var 1/6 2014!
 6. Bestyrelsen har været i dialog og møder med Kolding Kommune ang. Asfaltering af vores stamvej, det har nu udmøntet sig til vi får hele stamvejen asfalteret. Grundejerforeningen Hylkedalsparken betaler for asfalteringen af stamvejen. Kolding Kommune afregner alle øvrige udgifter, såsom forberedelse, opretning, arbejde omkring brønde og dæksler. DVS vi får en fast pris og det som er forhandlet er omkring 90 000 kr. Arbejdet forventes udført i august / september 2014.
 7. Bestyrelsen planlagt arbejdsweekend 12-13-14. september,

Der vil komme nærmere opslag og info datoen er fastlagt så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 13. august

Grundejerforeningen ønsker alle en god sommer. MVH Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj

Dagsorden

 •   Siden sidst (muligvis Leander)
 •   Brev til beboerne i Rækkehusene
 •   Asfaltering
 •   Sugning af regnvandsbrønde
 •   Evt. gadefest/arbejdslørdag.
 •   Evt. (nyt møde dato)

  Afbud: Birgit Nørgaard

  Inviteret gæst: Mogens Leander var forhindret i at komme.

  Ang. Siden sidst:

  Mogens Leander har været vidne til en fare situation ved stien til Grøndahls vej og han har sendt følgende skrivelse:

  TIL ORIENTERING

  Her i aften kl. 19.45 var der igen en ulykke ved de 2 pullerter ud mod Grøndalslsvej.

  EN moder og hendes 10 årige datter (bor i lokalområdet) kom galt afsted.
  Var tilfældigvis til stede da det skete.
  Måske en sådan hændelse preller af på bestyrelsen – men jeg så det – og syntes det var en grim oplevelse.

  Bestyrelsen har reageret prompte og spurgt hvem personen var, så bestyrelsen kan tage kontakt og give vedkommende vores beklagelse, og sidst men ikke mindst om hændelsen er blevet anmeldt til politiet, for vi har ikke politibeføjelser, vi er valgt som bestyrelses medlemmer ikke som politi betjente.

  Bestyrelsen inviterede vedkommende til mødet den 14. maj desværre vedkommende var forhindret.

  Ang. vedtægter. Har fået de nye vedtægter trykket og sendt ud (ros til Jesper) vedtægterne vil fremover ligge på vores hjemmeside i PDF format.

  Ang. Brev til bydelspuljen. Bestyrelsen har søgt Kolding Kommune om midler igennem bydelspuljen, får svar i begyndelsen af juni måned.

  Ang. Betaling. Beboerne har ringet og skrevet vedr. nogle mener det skulle være inden 1. maj 2014 Bestyrelsen har dog 1.juni som sidste betalings dato opkrævningen udsendt pr. mail og de som ikke har mail er opkrævningen afleveret i postkassen.

  Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at betaling gælder for hver husstand, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

  Ang. Schultz anlæg og vedligehold. Har fundet ca. 4-5kvardrat meter bjørnekloer bag ved nummer 23 har fået Schultz til at give dem gift.

  Området bag de sidste rækkehuse er blevet klippet, bestyrelsen synes det er blevet flot og sagen kan endeligt afsluttes.

  Ang. Brev til beboerne ved rækkehusene:

  De implicerede boligejer har fået brev direkte fra bestyrelsen.

  Ang Asfaltering:

  Som skrevet i Kolding Uge avis bliver der afsat midler til asfaltering.

  Bestyrelsen har været i dialog med kommunen, forhåbentligt får bestyrelsen en aftale om asfaltering af vores vej også.

  Ang. Sugning af regnvandsbrønde:

  Bestyrelsen har undersøgt ved kommunen og kommunen tømmer ikke vores regnvandsbrønde mere, der er afsat midler til det på vores budget, bestyrelsen afventer med sugning, hvis hele stamvejen skal asfaltres.

  Ang. Evt. gadefest/arbejdslørdag:

  Bestyrelsen afventer om Grundejer foreningen får nogle midler fra bydelspuljen. Bestyrelsen agter at lave en arbejdslørdag/ gadefest, hvor bestyrelsen finder nogle sager over hele området, som ønsket bliver lavet.

  Ang. Evt.

  Intet.

Referat fra bestyrelsesmødet den 18. marts

Dagsorden tirsdag den 18. marts kl 18:30

 • Siden sidst
 • Bydelspuljen
 • Udfærdige skrivelse til de beboere hvor grundene er for store.
 • Asfaltering
 • Evt.

Tilstede: Benny Asmussen, Birgit Nørgaard, Jesper Schlebaum og Vagn B Søes

Afbud: John R Nielsen(syg)

 

Ang. Siden sidst

Kolding Kommune har været nede på området og godkendt det, Schultz slår området som aftalt, så det bliver ensartet.

Bestyrelsen ønsker de 2 nye beboere i henholdsvis nummer 50 og 56 velkommen til Hylkedalsparken.

Grundejerforeningen formidler nyhederne igennem elektronisk post, de er velkommen til at sende deres mail adresse til formanden, så de fremadrettet kommer med på listen.

Kolding Kommune har lige godkendt vedtægterne, de nye udsendes så snart de kommer tilbage fra trykkeriet.

Brev fra Kolding Kommune vedr. affaldsgebyr. Vi slipper for at betale i år.

Der ryddes op på vores hjemmeside, så det er mere oversigts venligt.

Sager fra generalforsamlingen:

Der er skrevet til posten, holder et vågent øje med svineriet ved parkeringspladsen.

Trefor hytten det undersøges nærmere.

Stenen er blevet flyttet ned som aftalt.

Arbejdslørdag bestyrelsen vil udarbejde en plan, over tiltag som kan laves af beboerne.

 

Ang. Bydelspuljen

Bestyrelsen søger igen i år Kolding kommune om midler fra Bydelspuljen, herom senere. 

Ang. Udfærdige skrivelse til de beboere hvor grundene er for store.

Bestyrelsen vil udfærdige en skrivelse til de Grundejere som Kolding Kommune mener er for store, de implicerede grundejer får direkte besked fra bestyrelsen.

Ang. Asfaltering

Bestyrelsen tager kontakt til Kolding Kommune vedr. asfaltering.

Ang. EVT

Næste møde sidst i april måned eller begyndelsen af maj.

Budgetforslag 2014

Budget for 2014
Indtægter
Nuværende kontigent (kr. 1.750,00)

Kr.

105.000,00

Indtægter i alt

Kr.

105.000,00

Udgifter Budget
Gartner alm. vedligeholdelse  – inkl. bjørneklo

Kr.

45.000,00

Snerydning

Kr.

15.000,00

Slamsugning af riste

Kr.

7.500,00

Vedligeholdelse af vej

Kr.

7.000,00

Hensættelse til vej

Kr.

10.000,00

Bestyrelsesarbejde

Kr.

4.000,00

Arrangementer

Kr.

5.000,00

Uforudsete udgifter

Kr.

7.000,00

Nye pulleter

Kr.

4.000,00

Rydning af overdrev

Kr.

15.000,00

Udgifter i alt

Kr.

119.500,00

Kr.

119.500,00

Underskud

Kr.

14.500,00

Stigning i kontigent

Kr.

241,67

Kontigent 2014

Kr.

2.000,00

Forslag til Generalforsamlingen

Herunder vil indkomne forslag blive opslået, løbende som de kommer ind.

 

Forslag 1:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 1
Plantning af Dværgmispel på hele skråningen.
Prisoverslag: 188.718,75 kr
Kontigentstigning 2014: 3.145,50 kr

Kontigent 2014: 4.945,5 kr

 

Forslag 2:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 2
Plantning af Bøgepur på hele skråningen.
Prisoverslag: 188.718,75 kr
Kontigentstigning 2014: 3.145,50 kr

Kontigent 2014: 4.945,5 kr

 

Forslag 3:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 3
Barkflis på hele skråningen.
Prisoverslag: 107.187,50 kr

Kontigentstigning 2014: 1.786,50 kr

Kontigent 2014: 3.586,50 kr

 

Forslag 3:

Fra bestyrelsen.
Samme vedligeholdelse af skråningen som 2013:
2-3 gange slåning årligt
Prisoverslag: 14.000 kr
Kontigentstigning 2014: 0 kr – indlagt i budgettet

Kontigent 2014: 2.000 kr

 

Forslag 5:

Ingen vedligeholdelse af skråningen, som derved vil vokse til igen.
Kontigentnedsættelse 2014: 230 kr

Kontigent 2014: 1.770 kr

 

Forslag 6:

Når vedtægterne skal moderniseres, foreslår jeg, at man sletter “den lokale” i §12, så der står “Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse”.

Den lokale er et levn fra dengang, Seest havde en sparekasse, men i dag er stort set alle banker landsdækkende, og den mest lokale i Kolding er vel Sydbank. Midlerne bør anbringes der, hvor de giver flest renter/koster færrest gebyrer.

 

Forslag 7:

Al information lægges ind på hjemmesiden www.hylkedalsparken6000.dk
Referater, indkaldelse til ordinære generalforsamlinger og ekstra ordinær generalforsamling udsendes elektronisk. De som ikke har nogen former for elektronisk post vil få det udleveret i deres postkasser.
Det er til hver tid beboerne der er ansvarligt for korrekt mail, ændring skal ske til formanden.

 

Forslag 8:

Ønsker oplysning om beplantningsplan,  som er godkendt af Kolding Kommune,  for del område 1 & 2 Hylkedalsparken.
Dette for at området fremstår i henhold til godkendt beplantnings plan, samt for at undgå der ikke bliver lavet beplantning som ikke er i henhold til den godkendte beplantningsplan, for del område 1 & 2.
Lokalplan nr.o815-2A se paragraf 9.
stk. 9.1.3.

 

Forslag 9:

Vil spørge om det er muligt at få lagt en stor sten eller opsat en pullert på hjørnet i venstre side, mellem del område 1 & 2. spec. store vogne er benytte at snitte hjørnet og køre ind over jorden inden længe vil der være et stort hul og alle sten vil blive kørt op på vejen.