Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar 2020 kl. 1900 i kvarterhuset på Junghansvej.

Der vil blive serveret kaffe/te med lidt kage samt øl og vand.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senes 4 uger før generalforsamlingen
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Valg af formand. På valg er Knud Skjoldborg – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Vejrum – modtager genvalg og Helge Wøjcik – modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er Birgit Nørgaard samt endnu en suppleant efter Helge Wøjcik som har erstattet  fraflyttede Jan Bering  i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor. På valg er Rasmus Bonde – modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birthe Wøjcik – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Kolding, den 15. januar 2020

Knud Skjoldborg
Formand

“Orientering vedr. anlægsarbejde på vort fællesareal:

Som det blev vedtaget på sidste generalforsamling i Grunderjerforeningen Hylkedalsparken, har Kolding Kommune fået lov til at anligge en sti over vort fællesområde.  
Alle formalia er nu ved at være på plads, og det er planlagt at selve arbejdet går i gang den 6. januar 2020.  
Der vil derfor komme noget trafik med maskiner og materialer indtil arbejdet er færdigt.  


Med venlig hilsen og godt nytår til alle.

Knud Skjoldborg
Formand”

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Deltagere: Jan, Helge, Knud,Jørgen og referent Kirsten.
Fraværende: Muller

1. Efterplantning af bøgetræer.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud, om efterplantning af  500 stk. bøgeplanter, pris 12.500 kr. inkl. mons.

2. Vedligehold af vores grønne områder.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud om vedligehold af vores grønne områder i 2020 og 2021 pris 69.900 kr. eks. Moms.

3. Svar til Kolding Kommune vedr. bydelspuljen.
Knud skriver, at der er etableret 2 stk. sandkasser og 9 bænke.

4. Nr. 12 har forspurgt om etablering af plankeværk ud til stamvejen.
Opfordres til at bebeholde det levende hegn.

5. Kloakken ud for 33 er stoppet.
Helge bestiller Lille Slambert til at rense samtlige kloakker ved de nederste rækkehuse.

Evt.

Knud oplyser at der igen har været problemer med betaling for hjemmesiden.
Problemet skulle igen være løst.

Jan trækker sig fra bestyrelsen, pga. fraflytning. 
Der blev sagt tak for hjælpen til Jan med 2 flasker vin.

Helge træder ind i bestyrelsen.

Knud byder fremover nye tilflyttere velkommen og udlevere vores vedtægter.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 13.3.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d.13.03.2019

Deltager: Knud, Jørgen Muller og referent Kirsten.

1. Knud og Jørgen ansøger Bydelspuljen i Kolding Kommune, om penge til sandkasser og
bænke i lommerne.
2. Jacob fælder træet ved fællesområdet/sandkassen og har indgået aftale med Futtrup om at fælde ud mod Holbergsvej.

3. Kolding Kommunes nye storskraldsordning giver ved nogen parceller, problemer i
forbindelse med tømning. Hvis der er behov for at lægge fliser ud over grundejerforeningens område, hvor der er græs/sten er det tilladt.

4. Gartneren forventer at der skal udskiftes ca. 1500 bøgeplanter på skråningerne til efteråret. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven.

5. Keld Larsen og søn vedligeholder fællesarealet i 2019/2020. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven i 2020/2021

6. Muller tager ansvar for indkaldelse til ” grøn weekend ” d.11.05.2019 kl. 10.00

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra Generalforsamlingen 2019.
Tirsdag d. 26. februar i Kvarterhuset/referent Kirsten

19 hustande repræsenteret.

1. Niels blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af Knud.
Spørgsmål i forhold til afvanding. Anders undersøger om det er muligt at få lavet en
undersøgelse.
Niels undersøger om der findes et middel til at bekæmpe Pileurt.
Birkemose Golfklub tilbyder en fællesaktivitet til 100 kr. pr. person.
Beretningen godkendt.

3. Beskæring af træer på fællesområdet.
Kolding Kommune undersøger om det er deres træer, som står langs Futtrups grund.

4. Der ansøges hos Kolding Kommune om Puljemidler, til anskaffelse af nye sandkasser
og bænke til samtlige lommer ved parcelhusene.

5. Nanna og Dorthe fra Kolding Kommune fremlagde projekt Hylkedalen. Information
på Kolding.dk/Hylkedalen
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må etablere en cykelsti over vores fællesareal.
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må arbejde videre med at etablere afgræsning af
området fra den nye sti og ned til åen.
Projektet forventes at blive igangsat i 2020.

6. Der blev besluttet at det store træ ved fællesområdet/sandkassen bliver beskåret eller fældet af Luises mand Jacob.
Besluttet at Muller kontakter en person, som uden beregning fælder 3 egetræer ved
nr. 54 – 60
Der bevilges 500 kr. til materiale, til etablering af en trappe ned til Holbergsvej ved nr. 59.

7. Forelæggelse af regnskab ved Muller.
Beholdning i alt 68.702 kr.
Regnskabet blev godkendt

8. Kontingent forbliver uændret.

9. Muller blev genvalgt som kasserer.

10. Jørgen Kristensen vælges som bestyrelsesmedlem.
Tak til Dorthe.

11. Helge Wojcik blev valgt som bestyrelsessuppleant

12. Kim Andersen vælges som revisor.
Tak til Annemette Madsen.

13. Birthe Wojcik vælges som revisorsuppleant.
Tak til Else Lauridsen.

14. Helge og Futtrup fjerner sandkassen, på den gamle legeplads.

Tak til dirigenten.

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Deltager: Jan, Dorthe, Muller, Knud og referent Kirsten.

1. Kolding Kommune har afvist at rense kloakken i svinget på stamvejen. Jan undersøger om det er muligt at tegne et abonnement på slamsugning.

2. Knud orienterede om Kolding Kommunes planer om at anlægge en cykel og gangsti over vores fællesareal.
Beslutningen skal tages på generalforsamlingen, hvor der vil være repræsentanter fra
Kolding Kommune, som vil fortælle om projektet.

3. Gartneren oplyser at Pileurten ved nr. 32 kan holdes nede ved at den bliver slået, hver gang der bliver slået græs.
Bestyrelsen anbefaler at vi udsætter slåning af grønningen til ( 2020 ) efter at Kolding
Kommune har udført deres projekt.

4. Gartneren oplyser at der i vores nuværende tilbud er sprøjtning for ukrudt på trapper og
stier, men ikke sprøjtning på fortorv.

5. Planlægning af generalforsamlingen d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i kvarterhuset.
Bestyrelsen mødes i Kvarterhuset kl. 18.30
Knud sender dagsordenen ud senest d. 15. januar.
Dorthe bager kage.
Jan sørger for øl og vand.
Mulle sørger for kaffe og the.

Evt. Jan og Knud skifter det nyanskaffede spejl i svinget på stamvejen og montere det gamle spejl på en eksisterende stander i svinget ved de nederste rækkehuse.

Indkald til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Generalforsamlingen holdes den 26. februar 2019 kl. 1900 i Kvarterhuset på
Junghansvej.

Der vil blive serveret hjemmebag med kaffe/te samt øl og vand.
Der er følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Beskæring af træer på fællesarealer

4. Anskaffelse af sandkasser og bænke i lommerne ved parcelhusene

5. Kommunen vil give en orientering om kommunens planer/ ønsker for
forbedring af stierne over vort fællesareal. Herunder også en mulighed for
afgræsning af området.

6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4

uger før generalforsamlingen

7. Forelæggelse af regnskab

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

9. Valg af kasserer. På valg er Muller Zimmermann Hansen

10.Valg af et bestyrelsesmedlem. På valg er Dorte Lissau – modtager Ikke genvalg
l1.Valg af en ny bestyrelsessuppleant.

12.Valg af Revisor. På valg er Annemette Madsen

13.Valg af revisorsuppleant. På valg er Else Lauridsen, men hun er flyttet og
modtager dermed ikke genvalg

14. Eventuelt

Kolding, den 14. januar 2019
Knud Skjoldborg

Formand

Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018

Referat fra bestyrelsesmødet d. 19.09.2018
Deltagere:
Knud, Jan, Muller, Dorthe og referent Kirsten.

1. Jan undersøger om Kolding Kommune vil rense kloaken i svinget
pga. der igen står vand, når det regner.
Hvis ikke, bliver Lille Slambert bestilt.
2. Ifølge pålæg fra Kolding Kommune skal Grønningen beskæres i
2019.
Kirsten indhenter tilbud fra minimum 2 forskellige gartnere.
3. Kirsten undersøger om gartneren har sprøjtet for ukrudt på alle fortov
og trapper i september.
4. Der er fremkommet forslag til beskæring af en del træer på
fællesarealerne.
Bestyrelsen tager forslaget med på generalforsamlingen i 2019.
5. Kirsten undersøger om det er muligt at få gartneren til at fjerne
Pileurten, som vokser på den gamle legeplads og ind i haven hos nr.
32, samt prisen.
6. Vi afventer vurdering af udgifter til nyplantning på skråningerne ved
rækkehusene, til foråret 2019.
7. Drøftelse af langtidsparkering på den fælles vendeplads.
Jørgen Christensen i nr. 4, forsætter med at sætte en seddel i vinduet i
de parkerede biler.
Jan undersøger priser på et skilt med parkering forbudt, til
vendepladsen, samt et nyt spejl til svinget.
8. Lise Kristensen i nr. 4, har fremsat ønske om at få udskiftet
sandkassen, samt bænkene i deres lomme.
Bestyrelsen tager ønsket med på generalforsamlingen i 2019